cây tre

nhà tăm tre

Turn shop


  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét

nên dùng 3-5 cây để tạo thành bụi tre nhỏ. cây mô hình, cây dùng trang trí mô hình kiến trúc, cây trang trí sa bàn, cây trang trí mô hình tĩnh

6